Alg. voorwaarden

Algemene voorwaarden per 27-01-2020

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Reflexi en (ouder(s) van de) cliënt.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de (ouder(s) van de) cliënt.

1.3 Alle (ouder(s) van de) cliënten krijgen een exemplaar van deze algemene voorwaarden bij de af te sluiten behandelovereenkomst overhandigd en/of toegestuurd.

1.4 Reflexi is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. In het geval Reflexi tot wijziging overgaat, laat Reflexi u dat weten en stuurt Reflexi u de aangepaste algemene voorwaarden toe. U mag binnen 30 dagen na de datum waarop u in kennis bent gesteld van de betreffende wijzigingen bezwaar maken tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden. Reflexi treedt dan met u in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Wanneer u geen bezwaar maakt tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden, dan gelden deze vanaf de door Reflexi genoemde datum.

Artikel 2. Totstandkoming Behandelovereenkomst

2.1 Reflexi zal met een (ouder(s) van de) cliënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van reflexintegratie en onderwijsondersteuning, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan.

2.2 De behandelovereenkomst wordt aangegaan door dat de (ouder(s) van de) cliënt toestemt om over te gaan naar het intake/onderzoek en het opstellen van het behandelprogramma.

2.3 Reflexi zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Reflexi heeft een inspanningsverplichting naar de (ouder(s) van de) cliënt. Nooit een resultaatsverplichting.

2.4 Kan Reflexi de hierboven bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan, dan zal Reflexi de reden uiteenzetten en de (ouder(s) van de) cliënt in dien mogelijk adviseren bij het vinden van andere passende zorg.

Artikel 3. Privacy

3.1 Reflexi voldoet aan de wettelijke verplichtingen tot persoonsregistratie. Reflexi houdt een registratie bij van uw medische – en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wetgeving op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wetgeving bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, het delen van de persoonsgegevens met derden en het kunnen inzien, aanpassen of verwijderen van de persoonsgegevens. Al deze zaken staan in de privacyverklaring van Reflexi, die wordt verstrekt bij het aangaan van de behandelovereenkomst.

Artikel 4. Bewaartermijnen

4.1 Reflexi bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Reflexi hanteert de geldende wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Het is (ouder(s) van de) cliënt zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan door Reflexi geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te vereenvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Reflexi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door (ouder(s) van de) cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Reflexi kenbaar hoorde te zijn.

6.2 Reflexi is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de (ouder(s) van de) cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van Reflexi over te gaan.

6.3 Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte handelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De (ouder(s) van de) cliënt vrijwaart Reflexi tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Reflexi ten behoeve van de cliënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

6.4 Overigens is iedere aansprakelijkheid van Reflexi voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Reflexi te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

6.5 Alle aanspraken van (ouder(s) van de) cliënt vervallen na twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.

Artikel 7. Behandeling

7.1 De praktijk van Reflexi is toegankelijk met en zonder verwijzing van een (huis)arts of medisch specialist.

7.2 Neem bij uw aanmelding of uw eerste afspraak in onze praktijk altijd uw geldig ID-bewijs mee.

7.3 Om het optimale effect uit de behandeling te kunnen halen, is het noodzakelijk dat de (ouder(s) van de) cliënt medewerking verleent en de behandelaar van Reflexi voorziet van alle relevante informatie aangaande de (medische) achtergrond van de klachten of al reeds gedane onderzoeken, testen of relevante gegevens vanuit de school van de cliënt.

7.4 Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten. Informeer de behandelaar van Reflexi over uw ongemakken die de cliënt thuis, op het werk, op school of tijdens sporten ondervindt. Deze informatie maakt dat Reflexi u beter van dienst kan zijn.

7.5 De (ouder(s) van de) de cliënt zal zich inspannen de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen, serieus te nemen en op te volgen.

7.6 Indien Reflexi of  de (ouder(s) van de) cliënt dat wenst, kan beëindiging van de behandeling te allen tijde geschieden. De behandelaar van Reflexi zal dan als het mogelijk is, advies geven en/of verwijzen naar een (huis)arts of andere hulpverlener. Het streven is echter om hierover overeenstemming te bereiken en eerlijk en duidelijk te zijn over de reden van beëindiging.

7.7 Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de cliënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Bij geen gehoor of buiten openingstijden kunt u de voicemail (06-33844002) inspreken of een mail sturen naar paulinehaagsma@reflexi.nu. Bij het niet afzeggen binnen de gestelde termijn behoudt Reflexi zich het recht om 100% van het bijbehorende tarief van de niet nagekomen afspraak bij de cliënt in rekening te brengen, wanneer in de voor de cliënt gereserveerde tijd geen andere cliënt wordt behandeld.

7.8 Bij een betalingsachterstand is Reflexi gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de (ouder(s) van de ) cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

7.9 De door of vanwege Reflexi afgezegde afspraken worden verzet naar een nader tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De cliënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie. 

7.10 Reflexi verwacht dat er een ouder- en of verzorger bij de behandelingen aanwezig is indien de cliënt jonger is dan 18 jaar.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

8.1 Betaling voor de verleende diensten geschiedt binnen 7 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Reflexi vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

8.2 Reflexi behoudt het recht prijsverhogingen door te voeren na de totstandkoming van de overeenkomst indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Indien hiervan geen sprake is, heeft de cliënt de bevoegdheid tot het opzeggen van de overeenkomst met ingang van de datum waarop de prijsverhoging ingaat.

8.3 Reflexi behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de cliënt geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Klachtenregeling

9.1 In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft Reflexi een klachtenregeling ingesteld. Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop de behandelaar van Reflexi met u omgaat dan is het goed om dat kenbaar te maken. Reflexi hanteert een aantal stappen die staan beschreven in het ‘klachtendocument’. Uit dit document volgt dat Reflexi graag ziet dat u in voorkomend geval eerst contact opneemt met de behandelaar van Reflexi. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Reflexi streeft ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waar Reflexi is bij aangesloten. 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

10.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 De cliënt en Reflexi zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

10.3 Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie zullen worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van 1 jan 2020 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG en de CAT

Contact

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl . Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure. “

NIBIG
Haven West 9
7731 GS Ommen
T: 085 – 0239003
E: info@nibig.nl

of per 1-1-2022

Collectief Alternatieve Therapeuten Nederlandlaan 234
2711 JH Zoetermeer www.catcollectief.nl

PRIVACYVERKLARING VAN REFLEXI

Reflexi biedt reflexintegratie voor volwassenen en kinderen. Reflexi biedt reflexintegratie en nieuwe leerstrategieën aan kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen.

Reflexi is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Koningin Julianaweg 66

3155XE Maasland

Mail: paulinehaagsma@reflexi.nu

Tel.: 06-33844002

www.reflexi.nu

Pauline Haagsma-Kleijwegt is de Functionaris Gegevensbescherming van Reflexi. Zij is te bereiken via paulinehaagsma@reflexi.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Reflexi verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum 

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, via telefonisch contact of tijdens de begeleiding  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Reflexi verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

– Burgerservicenummer (BSN), alleen wanneer betaling vanuit PGB plaatsvindt 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via PaulineHaagsma@reflexi.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Reflexi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Voor het uitvoeren van een op jouw hulpvraag afgestemde begeleiding

– Voor het uitvoeren je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze     dienstverlening uit te kunnen voeren

– Voor het uitvoeren van het afhandelen van jouw betaling 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Reflexi bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen. Thans geldt een termijn van 15 jaar voor de verzamelde medische gegevens en 7 jaar voor de belastinggegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Reflexi verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Reflexi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Relfexi en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar paulinehaagsma@reflexi.nu. Verwijdering van gegevens kan niet plaatsvinden als wetgeving mij verplicht informatie te bewaren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Refelxi wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Reflexi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via paulinehaagsma@reflexi.nu.

Contact

Het is via kanalen mogelijk om contact op te nemen met Reflexi. In principe communiceer ik via het kanaal waarmee jij contact opneemt met mij. (als je per mail contact opneemt, mail ik terug. Als je een bericht stuurt per whatsapp, stuur ik een whatsapp terug). Voor de mail wordt het adres paulinehaagsma@reflexi.nu gebruikt. Als je het op prijs stelt, kunnen gegevens zoals verslagen en facturen ook per post gestuurd worden. Geef dit dan duidelijk aan tijdens het consult of telefonisch.