Alg. voorwaarden

Algemene voorwaarden per 27-01-2020

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Reflexi en (ouder(s) van de) cliënt.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de (ouder(s) van de) cliënt.

1.3 Alle (ouder(s) van de) cliënten krijgen een exemplaar van deze algemene voorwaarden bij de af te sluiten behandelovereenkomst overhandigd en/of toegestuurd.

1.4 Reflexi is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. In het geval Reflexi tot wijziging overgaat, laat Reflexi u dat weten en stuurt Reflexi u de aangepaste algemene voorwaarden toe. U mag binnen 30 dagen na de datum waarop u in kennis bent gesteld van de betreffende wijzigingen bezwaar maken tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden. Reflexi treedt dan met u in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Wanneer u geen bezwaar maakt tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden, dan gelden deze vanaf de door Reflexi genoemde datum.

Artikel 2. Totstandkoming Behandelovereenkomst

2.1 Reflexi zal met een (ouder(s) van de) cliënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van reflexintegratie en onderwijsondersteuning, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan.

2.2 De behandelovereenkomst wordt aangegaan door dat de (ouder(s) van de) cliënt toestemt om over te gaan naar het intake/onderzoek en het opstellen van het behandelprogramma.

2.3 Reflexi zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Reflexi heeft een inspanningsverplichting naar de (ouder(s) van de) cliënt. Nooit een resultaatsverplichting.

2.4 Kan Reflexi de hierboven bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan, dan zal Reflexi de reden uiteenzetten en de (ouder(s) van de) cliënt in dien mogelijk adviseren bij het vinden van andere passende zorg.

Artikel 3. Privacy

3.1 Reflexi voldoet aan de wettelijke verplichtingen tot persoonsregistratie. Reflexi houdt een registratie bij van uw medische – en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wetgeving op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wetgeving bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, het delen van de persoonsgegevens met derden en het kunnen inzien, aanpassen of verwijderen van de persoonsgegevens. Al deze zaken staan in de privacyverklaring van Reflexi, die wordt verstrekt bij het aangaan van de behandelovereenkomst.

Artikel 4. Bewaartermijnen

4.1 Reflexi bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Reflexi hanteert de geldende wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Het is (ouder(s) van de) cliënt zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan door Reflexi geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te vereenvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Reflexi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door (ouder(s) van de) cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Reflexi kenbaar hoorde te zijn.

6.2 Reflexi is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de (ouder(s) van de) cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van Reflexi over te gaan.

6.3 Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte handelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De (ouder(s) van de) cliënt vrijwaart Reflexi tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Reflexi ten behoeve van de cliënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

6.4 Overigens is iedere aansprakelijkheid van Reflexi voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Reflexi te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

6.5 Alle aanspraken van (ouder(s) van de) cliënt vervallen na twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.

Artikel 7. Behandeling

7.1 De praktijk van Reflexi is toegankelijk met en zonder verwijzing van een (huis)arts of medisch specialist.

7.2 Neem bij uw aanmelding of uw eerste afspraak in onze praktijk altijd uw geldig ID-bewijs mee.

7.3 Om het optimale effect uit de behandeling te kunnen halen, is het noodzakelijk dat de (ouder(s) van de) cliënt medewerking verleent en de behandelaar van Reflexi voorziet van alle relevante informatie aangaande de (medische) achtergrond van de klachten of al reeds gedane onderzoeken, testen of relevante gegevens vanuit de school van de cliënt.

7.4 Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten. Informeer de behandelaar van Reflexi over uw ongemakken die de cliënt thuis, op het werk, op school of tijdens sporten ondervindt. Deze informatie maakt dat Reflexi u beter van dienst kan zijn.

7.5 De (ouder(s) van de) de cliënt zal zich inspannen de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen, serieus te nemen en op te volgen.

7.6 Indien Reflexi of  de (ouder(s) van de) cliënt dat wenst, kan beëindiging van de behandeling te allen tijde geschieden. De behandelaar van Reflexi zal dan als het mogelijk is, advies geven en/of verwijzen naar een (huis)arts of andere hulpverlener. Het streven is echter om hierover overeenstemming te bereiken en eerlijk en duidelijk te zijn over de reden van beëindiging.

7.7 Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de cliënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Bij geen gehoor of buiten openingstijden kunt u de voicemail (06-33844002) inspreken of een mail sturen naar paulinehaagsma@reflexi.nu. Bij het niet afzeggen binnen de gestelde termijn behoudt Reflexi zich het recht om 100% van het bijbehorende tarief van de niet nagekomen afspraak bij de cliënt in rekening te brengen, wanneer in de voor de cliënt gereserveerde tijd geen andere cliënt wordt behandeld.

7.8 Bij een betalingsachterstand is Reflexi gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de (ouder(s) van de ) cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

7.9 De door of vanwege Reflexi afgezegde afspraken worden verzet naar een nader tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De cliënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie. 

7.10 Reflexi verwacht dat er een ouder- en of verzorger bij de behandelingen aanwezig is indien de cliënt jonger is dan 18 jaar.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

8.1 Betaling voor de verleende diensten geschiedt binnen 7 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Reflexi vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

8.2 Reflexi behoudt het recht prijsverhogingen door te voeren na de totstandkoming van de overeenkomst indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Indien hiervan geen sprake is, heeft de cliënt de bevoegdheid tot het opzeggen van de overeenkomst met ingang van de datum waarop de prijsverhoging ingaat.

8.3 Reflexi behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de cliënt geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Klachtenregeling

9.1 In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft Reflexi een klachtenregeling ingesteld. Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop de behandelaar van Reflexi met u omgaat dan is het goed om dat kenbaar te maken. Reflexi hanteert een aantal stappen die staan beschreven in het ‘klachtendocument’. Uit dit document volgt dat Reflexi graag ziet dat u in voorkomend geval eerst contact opneemt met de behandelaar van Reflexi. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Reflexi streeft ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waar Reflexi is bij aangesloten. 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

10.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 De cliënt en Reflexi zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

10.3 Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie zullen worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van 1 jan 2020 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website: Gatgeschillen.nl

Contact per 1-1-2022: Gatgeschillen.nl

PRIVACYVERKLARING VAN REFLEXI

Reflexi biedt reflexintegratie voor volwassenen en kinderen. Reflexi biedt reflexintegratie en nieuwe leerstrategieën aan kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen.

Reflexi is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring-Gat te vinden op Gatgeschillen.nl

Contact

Het is via kanalen mogelijk om contact op te nemen met Reflexi. In principe communiceer ik via het kanaal waarmee u contact opneemt met mij. (als je per mail contact opneemt, mail ik terug. Als je een bericht stuurt per whatsapp, stuur ik een whatsapp terug). Voor de mail wordt het adres paulinehaagsma@reflexi.nu gebruikt.